Wat zijn de tien geboden?

Er zijn sommigen die beweren dat de tien geboden een ethische norm zijn, een christelijke gedragscode waarmee we een goede wereld kunnen creëren, een wereld die vrij is van wreedheid en tirannie.

Maar als we dit idee aannemen, lopen we het risico Christus te verwerpen – omdat het veronderstelt dat de mens in staat is om een goede wereld te creëren door zijn leven in overeenstemming te brengen met een set van normen.

Ik zou willen voorstellen dat de tien geboden veel meer zijn dan een ethische norm, ze zijn de middelen waarmee God Zichzelf aan de wereld openbaart, en waardoor Hij ons directie geeft zodat we bezit kunnen nemen van de gevallen structuren van onze hedendaagse wereld voor Zijn Koninkrijk.

Videotranscript

De Berg Sinaï – waar God Zichzelf openbaart

Het was op de berg Sinaï dat God Zichzelf voor het eerst aan Mozes openbaarde bij de brandende braamstruik. Het was naar deze berg dat Mozes de Israëlieten bracht, nadat zij uit Egypte bevrijd waren. Hier openbaarde God Zich aan het volk op een hoorbare wijze.

De woorden die God toen tot Israël sprak kennen wij als de “Tien Geboden”.  Maar in de Hebreeuwse tekst worden ze de ‘aśeret hadebāriym, of de ‘tien woorden’ genoemd. Dit komt overeen met de Griekse tekst waar ze de decaloog genoemd worden, dat is deca – tien, logos – woorden.

Hier, op de berg Sinaï, openbaart God Zichzelf aan Israël door tien woorden te spreken. Maar dit is niet de eerste keer dat God tien keer sprak.

De connectie met de schepping

In het scheppingsverslag, in Genesis 1, zien we dat God tien keer sprak.

Johannes 1 verteld ons dat het Woord de aarde schiep. Door tien keer te spreken, werd vorm, orde en doel aan de kosmos gegeven.

In zowel de Griekse filosofie en christelijke theologie is het de logos, of het Woord, die de kosmos orde en betekenis geeft. Jezus is degene die alles bij elkaar houdt, het zij ons universum, onze menselijke samenleving of onze persoonlijke relaties.

Een reeks aanwijzingen

De tien woorden werden oorspronkelijk gegeven aan een pas bevrijd volk die jarenlang slaven waren geweest. Israël had de ruïne van Egypte achtergelaten, een land die door de plagen was verwoest. Ze hongerden naar het beloofde land, maar het beloofde land was zeker geen tuin van Eden. Er waren veel obstacles die uit de weg geruimd moesten worden voordat Israël het land in bezit kon nemen.

Zoals er orde, vorm en doel aan de kosmos werd gegeven toen God in het scheppingsverslag tien keer sprak, vormde de tien woorden die God op Sinaï tot Israël sprak het raamwerk waardoor Israël het beloofde land in bezit zou kunnen nemen.

God had Israël uit Egypte verlost. Door trouw te zijn aan de tien woorden zou Israël de chaos en dood overwinnen en leven bezitten in het Beloofde Land… de tien woorden zouden hun de richting en kracht geven waardoor ze de obstacles zouden kunnen overwinnen.

Voor vandaag van toepassing

Tegenwoordig verlangen we ook naar vrijheid en om ons beloofde land in bezit te nemen. Als we gehoor geven aan de oproep van onze ware Koning, bevrijdt Hij ons van de slavernij van de valse afgoden die we dienen. Als we de afbrokkelende structuren van deze afgoden achter ons laten, dan verschuift onze visie weg van de afgoden, die we dienden en ons in slavernij hielden, en keren wij onze blik naar Jezus Christus, die de deur naar het leven is en die Zichzelf aan ons openbaart door Zijn Woord.

Hier zien we een patroon – eerst redt Hij ons door ons te roepen, daarna geeft Hij ons richting.

De tien woorden die op de berg Sinaï werden gegeven, illustreren de karakter van onze Verlosser. Wanneer wij, als Zijn volgelingen, gehoor geven aan Zijn woord, betuigen we onze dank aan Hem door ons leven in overeenstemming te brengen met Zijn Woord. Onze liefdevolle gehoorzaamheid komt voort uit deze dankbaarheid, en deze gehoorzaamheid is een daad van aanbidding.

Geen geboden… maar realiteiten

De tien woorden die op de berg Sinaï worden gesproken, zijn niet beperkend. Het zijn geen geboden, we moeten ze eerder als een set van realiteiten zien. Ze geven richting en laten ons zien hoe we een krachtig en doelgericht leven kunnen leiden, een leven waarin we onze missie kunnen vervullen om rechtvaardigheid en recht uit te oefenen.

Een blauwdruk die ons laat zien hoe we onze missie kunnen vervullen

Als we getransformeerd worden in Zijn gelijkenis, zullen we Zijn karakter, Zijn tien woorden, uitdrukken in de wereld om ons heen.

We zullen erkennen dat God Degene is die redt. Hij houdt eerst van ons – volgens Zijn eerste Woord –

“Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” 

We reageren dan met dankbaarheid en gaan een exclusieve relatie met Hem aan, als onze rechtmatige Koning. We schuiven alle andere terzijde – zoals uitgedrukt in Zijn tweede Woord –

“Vereer naast mij geen andere goden.”

We zullen volledig op Hem vertrouwen, volledig vertrouwen hebben in zijn bewezen trouw aan ons, we zullen niet twijfelen aan zijn aard of zijn naam –

“Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet…”

Dit zal ons toelaten tot Zijn sabbatsrust, Woord nummer vier. Dan zullen we in staat zijn om Zijn liefde te eren en te uiten, Woorden vijf tot en met tien. Daarmee zullen we uitdrukking geven aan Zijn rechtvaardigheid en recht – wat onze missie is als Israëlieten.

Dit zal orde brengen in de chaos van onze huidige wereld en blijvende vrijheid van gebondenheid. Dit is hoe we de obstacles van onze tijd verslaan en bezit nemen van Zijn Koninkrijk.

Pin It on Pinterest

Deel dit