Is het geoorloofd om belasting te betalen? Geef aan de keizer…

In onze vorige aflevering ontdekten we dat de betaling van de belasting aan de keizer inderdaad ongeoorloofd was volgens het Woord van God. Wat bedoelde Jezus dan toen Hij zei “Geef dan wat van de keizer is aan de keizer”?

Velen pleiten dat Jezus hiermee zegt dat men belasting moet betalen zodat men kan genieten van de diensten en voordelen die geleverd worden door de keizer zijn Koninkrijk.

Dit is echter hetzelfde als te zeggen dat men zich voor de keizer moet buigen om zijn koninkrijk te ontvangen. Dit komt niet overeen met de verklaring die Jezus deed bij het begin van Zijn bediening.

Pleit Jezus voor de aanbidding van zowel God als de mens?

In het begin van Zijn bediening stelde Satan Jezus op de proef. Satan bood Jezus al de koninkrijken van de wereld aan als Jezus maar voor hem zou neerbuigen. Door neer te buigen zou Jezus erkennen dat de koninkrijken van de wereld tot Satan toebehoorden, en dat Satan ze kon geven aan wie hij maar wilde.

Jezus Zijn antwoord was een snelle berisping:

‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de HEER, uw God, vereer alleen Hem.”’

Matteüs 4:10

Jezus erkende terecht dat soevereiniteit niet in Satan rustte, maar in de Almachtige God Zelf. Hij alleen is de bron van alle welvaart, vooruitgang en veiligheid.

Net zoals de wereld geen eigendom van Satan is, is de welvaart en veiligheid van de mens niet afkomstig van de keizer en zijn koninkrijk.

Moeten we nu, iets meer dan drie jaar na Zijn beproeving in de woestijn, aannemen dat Jezus Zijn positie heeft veranderd? Pleit Hij er nu voor dat iemand tegelijkertijd God en de mens moet dienen?

Ik geloof het niet, dat zou vreselijk inconsequent zijn,

De hypocrisie van de farizeeën en de herodianen

Bij het beantwoorden van de vraag riep Jezus de farizeeën en de herodianen uit als huichelaars. Terwijl ze uiterlijk verklaarden dat God Koning was, lag hun echte trouw ergens anders.

De farizeeën verklaarden God, maar probeerden in werkelijkheid Zijn Woord teniet te doen door hun eigen tradities te verheffen om macht te verwerven, terwijl de herodianen bereid waren deals te sluiten met Rome en daarom bereid waren om hun geloof in God te schipperen.

Het antwoord van Jezus “Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort”‘ gaat dus niet om het bepalen van wat men zou moeten betalen aan de keizer en wat men zou moeten betalen aan God.

Dit gaat allemaal over het verklaren van loyaliteit.

Geef alles terug aan de keizer

Het antwoord dat Jezus gaf, zou vertaald kunnen worden als ‘Geef alles terug aan de keizer en geef alles terug aan God’. Geef al je vertrouwen in de valse god op en wijs het af, want alleen dan kan je een volledige vertrouwensrelatie met God aangaan.

Dit was nogal een subversieve uitspraak.

Jezus maakt duidelijk dat de claim van de keizer en de claim van God elkaar uitsluiten.

Hij daagt de farizeeën en herodianen uit om een keuze te maken. Hij zegt in feite: ‘als je in het evangelie van de keizer gelooft, dat hij de zoon van God is, de vredevorst, die de koning van de wereld is geworden en die gerechtigheid, vrede en veiligheid brengt, ga dan met hem mee… Maar als je in de God van Israël gelooft, ga dan met Hem mee en vertrouw in Hem… volledig’.

Hier hoor je de echo van de woorden die Jezus uitsprak tijdens de Bergrede:

“Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijde zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.”

(Mattheüs 6:24)

Waarom de farizeeën en de herodianen zich verbaasden

Hierdoor waren de farizeeën en herodianen verbaasd. Door hun loyaliteit in twijfel te trekken, legde Jezus Zijn vinger op de reden van hun gevangenschap en slavernij aan Rome, terwijl Hij ze de weg wees naar hun vrijheid.

Door hun volledige trouw in God af te wijzen en hun trouw in andere goden te plaatsen, was Israël in ballingschap gebracht. Alleen om terug te keren naar God en hun vertrouwen volledig in Hem te stellen, zouden ze worden vrijgelaten. Dit is een patroon dat zich keer op keer herhaalt in de geschiedenis van Israël, en wij zien het vandaag ook nog gebeuren.

Vrijheid kwam niet uit Rome, noch komt het vanuit de moderne equivalent. Ware en blijvende vrijheid komt alleen door onze volledige loyaliteit in God te plaatsen, door ons vertrouwen te stellen in Zijn bewezen betrouwbaarheid.

Pin It on Pinterest

Deel dit