Droomde Jakob van een ladder?

 Voor vele mensen hebben hun dromen geen grote betekenis. Terwijl anderen, die er wel waarde aan hechten, hun dromen vaak met een soort mystiek combineren. De Bijbel bevat echter veel verhalen over dromen en visioenen. Dit geeft aan dat dromen een belangrijke rol speelt in de manier waarop God met Zijn volk spreekt. 

In deze aflevering van Caleb’s Journal willen we een van deze dromen onderzoeken – de droom die Jakob had, waarin hij een ladder zag die op de aarde stond en tot in de hemel reikte. De HEER stond bovenaan deze ladder en engelen liepen op en neer, alsof ze op reis waren.

We gaan onderzoeken wat God in deze droom aan Jakob communiceerde, en hoe dit ook betrekking heeft tot ons leven.

Videotranscript

De locatie van de droom

Jakob had zijn droom in Luz. Hij overnachte in deze stad terwijl hij op dooreis was van Berseba naar Haran, op weg naar zijn Oom Laban.

In onze oren klinkt de droom van Jakob een beetje vreemd, maar het had zo’n grote invloed op hem, dat hij twee dingen deed toen hij waker werd:

    • Ten eerste veranderde hij de naam van de stad – van Luz naar Betel, en
    • Ten tweede deed hij een gelofte aan God. Hierin verklaarde hij dat als God voor hem zou zorgen, en hem zou bewaken op de reis die hem in de droom werd geopenbaard, dan zal de HERE zijn God zijn.

De naamsverandering

Door de naam van de stad te veranderen van Luz naar Betel, geeft Jakob te kennen dat hij een openbaring heeft gehad, een verschuiving in denken als gevolg van de droom.

De naam Luz in het Hebreeuws betekent ‘af te wenden’ of ‘verdraaid’. In de Bijbel wordt dit woord meestal gebruikt met een negatieve connotatie, ofwel als een afkeer van wijsheid, ofwel als een verwrongen persoon. Zo doende is het mogelijk dat Luz vernoemd was naar de ‘kromme en perverse generatie’ die destijds in de stad woonde.

We kunnen onszelf identificeren met Jakob, die in Luz sliep. Als gevallen mens zijn wij afgekeerd van de wijsheid van God – in die zin slapen wij.

Het was in Luz dat God Jakob een openbaring gaf die een ontwaking veroorzaakte, en hierdoor veranderde Jakob de naam van de stad, van Luz naar Betel – dat het ‘Huis van El’ betekent.

Deze ontwaking onthulde twee dingen aan Jakob:

• Ten eerste zijn eigen gevallen staat, en

• Ten tweede hoe God hem zou herstellen, door hem terug te brengen naar Zijn huis.

Hoe toonde Jakob’s droom hem de weg naar herstel? En hoe is dit een blauwdruk voor ons? Tenslotte zijn wij ook op reis terug naar het huis van God. Is er een boodschap in de droom die ook voor ons van toepassing is?

Een ladder of een gebaande weg?

In Genesis 28:12 lezen wij dat Jakob droomde van een ladder.

Het woord ‘ladder’ is het Hebreeuwse סֻלָּם (sullām) die afkomstig is van de wortel סָלַל (sālal) wat opwerpen, verheffen of verhogen betekent.

Dit woord lijkt een verbintenis te hebben met het Akkadische woord voor ‘een gebaande weg’ en specifiek het aanleggen van een gebaande weg.

Dus de ladder die Jakob in zijn droom zag, kunnen we beter omschrijven als een gebaande weg waarop engelen liepen, als of ze op reis waren.

In de Bijbel vertegenwoordigt een gebaande weg de weg van God, het is geconstrueerd door wijsheid. Het is door te reizen op deze gebaande weg dat we onze weg terug naar het huis van God zullen vinden.

Het alternatief van reizen op de gebaande weg van God is om te reizen langs de zijwegen van de mens. We doen dit als we ons afkeren van de wijsheid van God. Door de eeuwen heen is het volk Israël vaak van de gebaande weg van God afgekeerd, en dit heeft geleid tot allerlei moeilijkheden en omwegen.

Dit concept van de gebaande weg wordt geïllustreerd in het boek Jeremia, waar de HERE klaagt dat Zijn volk Zijn gebaande weg heeft verlaten en nu ronddartelt op zijwegen van afgoden.

”Nochtans heeft mijn volk Mij vergeten; voor wat onwezenlijk is, ontsteken zij offers; zo zijn zij gestruikeld op hun wegen, de oude paden, door te gaan op de paden van een ongebaande weg,”
Jeremia 18:15.

Het was de gebaande weg die Jakob in zijn droom zag, de weg van God, gebouwd door de wijsheid van God. En het was  een weg die Jakob wilde bewandelen.

Was de gebaande weg die Jakob zag de melkweg?

We weten dat de hemelen de heerlijkheid van God, Zijn wijsheid, verkondigen. Dus je zou je af kunnen vragen of de gebaande weg die Jakob in zijn droom zag in de hemel te vinden is?

Een mogelijke kandidaat zou de Melkweg kunnen zijn.

De naam zelf, de Melkweg ofwel de Witte Weg, lijkt al een gebaande weg te beschrijven die door wijsheid is aangelegd.

Bovendien, als je op een donkere nacht naar de Melkweg kijk, zul je zien dat het inderdaad hemel en aarde verbindt, net zoals Jakob de gebaande weg dit zag doen in zijn droom. Om deze reden associeerden de vroege christenen de Melkweg met de ladder van Jakob.

Dit concept komt ook voor in andere culturen, zoals de Noord-Amerikaanse Indianen en de Groenlanders, die de Melkweg ook zien als een pad die bewandeld moet worden om de andere wereld te bereiken.

Dit zijn allemaal zeer interessante stellingen, maar is er enig bijbels bewijs dat aangeeft dat de gebaande weg die Jakob zag inderdaad de Melkweg zou kunnen zijn?

De HEER staat er boven

In de beschrijving van Jakob zijn droom lezen we dat de HEER boven de gebaande weg stond.

“En zie, de HERE stond bovenaan en zeide: Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Isaak…”
Genesis 28:13.

Veel sterrenbeelden strekken zich uit over de Melkweg, en op het meest noordelijke punt staat het sterrenbeeld Cepheus. Hij wordt afgebeeld als een glorieuze koning, gekroond en zittend op een troon in de hoogste hemel, met een scepter in zijn hand, en met zijn voet op de poolster. Cepheus vertegenwoordigt de glorieuze koning van Israël, de Koning der koningen en Heer der heren.

Dus wat Jakob in zijn droom zag, dat de HEER boven de gebaande weg stond, wordt precies weerspiegeld in de Melkweg – in de vorm van Cepheus, die op zijn troon zit in het hoge noorden.

Hoe de melkweg een reis illustreert

De Melkweg is een hemelboog van glinsterend licht die de hemel omcirkelt. Op het noordelijkste punt staat Cepheus, de glorieuze koning, terwijl hiertegenover, op het meest zuidelijke punt, het verst verwijderd van de hemelse troon, het Zuiderkruis staat.

Vanuit het perspectief van het noordelijk halfrond kijkt men omhoog naar het noorden, naar de troon van God. Het Zuiderkruis is niet zichtbaar, omdat het onder de aarde is geplaatst.

Net zoals de Koning en het Kruis centraal staan in de Bijbel, zien we hetzelfde patroon in de hemelen.

Er zijn veel verschillende lagen verweven in dit verhaal – niet alleen het leven, de dood en de opstanding van onze Verlosser en Koning, maar ook de geboorte en bestemming van het volk Israël en onze eigen reis als christenen.

Het verhaal van Jezus als onze verrezen Koning wordt langs deze hemelse weg afgebeeld. Waneer we van Cepheus de  Melkweg afdalen naar het zuiden passeren we constellaties die de aard hebben van het “dalen naar de dood”. Dit zien we in voorbeelden zoals:

• Aquila – de vallende adelaar.

• Schorpioen – die de dood heeft in zijn giftige angel.

• Lupus – het slachtoffer gedood.

Uiteindelijk bereiken we het Zuiderkruis, dat de kruisiging symboliseert – de dood en opstanding.

Vanaf deze diepste diepte stijgt de  hemelse weg opnieuw naar de glorieuze koning Cepheus. De sterrenbeelden die we onderweg passeren, illustreren de aard van het leven en de opstandingskracht, waaronder:

• Argo – het schip die ons veilig naar huis brengt.

• Orion – een die tevoorschijn komt als licht.

• Perseus – de breker van banden.

• Cassiopeia – de vrouw op de troon.

Deze reis die Jezus heeft gemaakt, is een blauwdruk voor onze eigen reis als christenen, omdat Jezus zei in Lucas 9:23:

”Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.”

Het meest verlichte deel van de melkweg

Wanneer we ’s nachts langs een snelweg reizen kan het verraderlijk zijn. De duisternis van de nacht maakt het vaak moeilijk om eventuele bedreigingen voor een veilige reis te zien. Om die reden krijgen bedreigende delen van de snelweg extra aandacht bij het aanbrengen van straatverlichting – er wordt alles aan gedaan om een veilige terugreis te garanderen.

Het is heel interessant om te zien dat het helderste deel van de Melkweg zich in het zuiden bevindt waar het kruis te vinden is, het verst verwijderd van de Hemelse Troon. Dit laat ons zien dat, terwijl reizen over de gebaande weg van God niet altijd gemakkelijk zal zijn, we er zeker van kunnen zijn dat tijdens onze donkerste momenten, onze diepste beproevingen, tijden waarop we ons zo ver weg voelen van de aanwezigheid van God, het pad aan onze voeten het helderst zal zijn om ons de weg te wijzen. Het is tijdens onze diepste nood dat God ons leidt om Hem op een dieper en intiemer niveau te ervaren. Hij openbaart Zichzelf door Zijn wijsheid en Zijn Woord waardoor Hij ons Zijn gebaande weg laat zien – de weg van de waarheid, het pad dat ons zal leiden naar huis toe, naar Zijn glorieuze aanwezigheid.

Mogen wij ook een gelofte maken, zoals Jakob zoveel jaren geleden deed;

“Indien God met mij zal zijn, en mij behoeden zal op deze weg, die ik ga… en ik behouden tot mijns vaders huis wederkeer, dan zal de HERE mij tot een God zijn.”
Genesis 28:20-21

Pin It on Pinterest

Deel dit